Na nedavno održanoj MS Network 5 konferenciji, održan je i okrugli sto na temu: "Kako zadržati mlade u BiH - može li IT industrija pomoći?", na kojem je moderator bio osnivač portala Posao.ba, Edin Mehić. Glavni cilj okruglog stola bila je "razmjena iskustava, dobrih praksi i izazova, uz donošenje konkretnih zaključaka i preporuka, a učesnici su imali veoma produktivnu diskusiju" - stoji u Microsoftovom saopštenju za javnost.

Na okruglom stolu je predstavljen i Microsoft Skills Centar: projekat kojim ova IT kompanija namjerava učestvovati u rješavanju problema nezaposlenosti mladih kadrova u BiH, a koja je u aprilu prošle godine iznosila 43.71%. Također, kroz ovaj projekat ostvaruje se saradnja između odabranih fakulteta u BiH i Microsoft zajednice, sa ciljem smanjivanja jaza između ponude i potražnje na tržištu rada koje se odnosi na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U diskusiji na ovu temu učestvovali su predstavnici Apeiron univerziteta kao i brojne IT kompanije: Sys Company, Lanaco, HT Mostar, Mistral Technologies, Microsoft BiH i Microsoft Hrvatska. Među prisutnima su bili i predstavnici British Council-a i USAID-a, uz ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvira Kazazovića, ministra za nauku i tehnologiju u Republici Srpskoj, Jasmina Komića i dekana Fakulteta za informacijske tehnologije, Jasmina Azemovića.

A, evo do kakve su liste prijedloga za organe uprave u BiH učesnici okruglog stola došli:

- Raditi na organizaciji i otvaranju novih studijskih programa koji će biti fokusirani na IT i rasterećeni od predmeta koji nisu fokus u IT industriji.

- Uvesti predmete Informatika i Engleski jezik što ranije u škole, kao i oformiti nove srednje škole za informacione tehnologije.

- Pokrenuti projekat za dokvalifikacije u IT segmentu, koji bi u kratkom vremenskom periodu generisao kvalitetne IT stručnjake (on-demand kursevi).

- U saradnji sa akademskim ustanovama, u predmete inkorporirati i soft skills, kako bi studenti pored stručnog znanja stekli i potrebne vještine koje će im pomoći da se što bolje snađu na intervjuima za posao.

- Stimulisati kompanije da dio svojih resursa stave na raspolaganje akademskoj zajednici, da zajedno razviju model  veće spremnosti prihvatanja studenata na praksu  i rješavati pitanje mogućih pravnih prepreka, kako bi se  sistemski omogućilo studentima da dođu do kvalitetne prakse.

- Jačati svijesti kod mladih ljudi o ideji pokretanja vlastitog biznisa.

- Razvijati programe aktivnih politika u zapošljavanju kao što su Start Up vikendi, te pokušati pronaći i uključiti što više partnera za taj projekat.

- Upisnu politiku definisati prema deficitarnim i perspektivnim zanimanjima, kako bi se dugoročno smanjila nezaposlenost u određenim strukama.

- Informatizirati javni sektor u BiH što bi dovelo do jačanja IT industrije, podizanja efikasnosti javnog sektora i omogućavanja mladima da rade na konkretnim projektima.

- Koristiti što više strane investicije i projekte, definisati i konstantno provoditi promotivne planove, kako bi se fokusirala pažnja na promociju važnosti zadatih tema i aktivnosti.

Konkretni koraci ka razradi gore navedenih zaključaka će biti preduzeti putem češćeg dijaloga između učesnika Okruglog stola, organizacije dodatnih okruglih stolova uz širenje diskusije, a u cilju postizanja kvalitetnih rješenja.

1/1